SR EN

BERZA POSLOVAUkoliko želite da objavite svoj konkurs za posao, molimo Vas da se pretplatite na ovaj servis.

Pretraga poslova


Traje: 07. 01. 2021. Objavljeno: 25. 12. 2020.

Profesor

Više otvorenih pozicija

Podeli

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ Београд, Студентски трг 12-16 тел. 3336-601 o б ј а в љ у ј е к о н к у р с ЗА ИЗБОР у звање и заснивање радног односа:

1. једног наставника на академским студијама у звање редовни професор за ужу научну област Физичка хемија - електрохемија, а за предмете Електрохемија (основне академске студије), и Електрохемија и електрохемијске методе (мастер академске студије) на Факултету за физичку хемију, на неодређено време.

УСЛОВИ: - научни назив доктора наука из научне области за коју се бира, - научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, из научне области за коју се кандидат бира, односно од значаја за ужу научну област за коју се бира, - неосуђиваност за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

Остали услови избора, као и начин и поступак избора, утврђени су одредбама Закона о високом образовању (``Сл. гласник РС`` бр. 88/17, 27/18, 73/18 и 67/19), Правилника о критеријумима за избор у звања наставника и сарадника на Факултету за физичку хемију, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (``Гласник Универзитета у Београду`` бр. 200/17 и 210/19), Статута Универзитета у Београду и Статута Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу Факултета, Служби за правно-административне послове Факултета, Београд, Студентски трг 12- 16, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Универзитет у Београду - ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ проф. др Гордана Ћирић-Марјановић, декан Напомена: Конкурс је објављен дана 23.12.2020. године у публикацији Националне службе за запошљавање ``Послови`` бр. 913.

Traje: 07. 01. 2021. Objavljeno: 25. 12. 2020.

Profesor

Više otvorenih pozicija

Podeli

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ У прилогу шаљемо текст конкурса који је објављен у листу „ Послови ” 23.12.2020. године. ДЕКАН УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА расписује конкурс за избор

1. једног редовног професора за ужу научну област Биохемија и молекуларна биологија на Катедри за биохемију и молекуларну биологију у Институту за физиологију и биохемију ˶Иван Ђаја˝, на неодређено време

2. два асистента за ужу научну област Физиологија животиња и човека на Катедри за општу физиологију и биофизику и Катедри за упоредну физиологију и екофизиологију у Институту за физиологију и биохемију ˶Иван Ђаја˝, на одређено време од 3 године 3. једног асистента за ужу научну област Физиологија и молекуларна биологија биљака на Катедри за физиологију биљака у Институту за ботанику и Ботаничкој башти ˶Јевремовац˝, на одређено време од 3 године

У с л о в и: - за радно место под 1 - научни степен доктора наука из научне области за коју се бира, смисао за наставни рад, непостојање сметње из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и остали услови утврђени чланом 85. Закона о високом образовању - за радна места под 2,3 и 4 - студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 или академски назив магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације, смисао за наставни рад, непостојање сметње из члана 72.став 4. Закона о високом образовању и остали услови утврђени чланом 84. Закона о високом образовању. Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви Факултета, Београд, Студентски трг бр.16, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Traje: 07. 01. 2021. Objavljeno: 25. 12. 2020.

Profesor

Više otvorenih pozicija

Podeli

РЕПУБЛИКА СРБИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Београд, Краљице Марије 16 23.12.2020. Објављује конкурс за избор:

1) једног наставника у звању у звању редовног професора на неодређено време са пуним радним временом за ужу научну област Аутоматско управљање.

Услови: Завршен Машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени члановима 74 и 75 Закона о високом образовању и чланом 132 Статута Машинског факултета.

2) једног наставника у звању доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну област Хидрауличне машине и енергетски системи.

Услови: Завршен Машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени члановима 74 и 75 Закона о високом образовању и чланом 132 Статута Машинског факултета. Уз пријаву на конкурс доставити у писаној форми: биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или решења о признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству, списак радова и сепарате објављених радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanjeizvornost-obrazac5.doc ). Биографију и списак радова доставити и у електронском запису. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије бр.16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

Traje: 07. 01. 2021. Objavljeno: 25. 12. 2020.

Docent

Više otvorenih pozicija

Podeli

Универзитет у Београду СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Београд, Улица др Суботића бр. 8, тел: 2685-288 stomfak@rcub.bg.ac.rs www.stomf.bg.ac.rs Матични број: 07001991 Жиро-рачун: 840-1122666-67 ПИБ: 100125119 Рег.број: 6012506390 Шифра делатности: 8542 ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР У НАСТАВНИЧКА ЗВАЊА

Декан Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, објавио је у „Службеном гласнику РС“ бр. 154/2020, од 23.12.2020. године, конкурс за избор наставника: "Декан Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом, на радном месту:

- једног доцента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Превентивна стоматологија, Дечја стоматологија, Стоматолошка заштита, Стоматолошка заштита особа са посебним потребама, Средства за оралну хигијену, Нове технологије у превенцији и заустављању лезија чврстих зубних ткива, Специфичности оралне хигијене код посебних група пацијената, Мере профилаксе у рестауративној стоматологији, Примена диодних ласера у дечјој стоматологији, Стоматолошко збрињавање деце са медицинским ризиком, Минимално инвазивна кариологија, Стоматолошко збрињавање деце са ретким болестима, Злостављање и занемаривање деце, Хемиопрофилакса оралних обољења у дечјем узрасту, Бихејвиоралне технике у дечјој стоматологији, Блага седација у дечјој стоматологији и Блок Педодонција

- једног доцента за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмет Општа и орална физиологија

Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Стоматолошког факултета у Београду. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о одбрањеној магистарској тези, диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете), уџбеничку литературу и друго од значаја за избор у наведено звање Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Ул. др Суботића бр. 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.“

Traje: 30. 12. 2020. Objavljeno: 18. 12. 2020.

Docent

Više otvorenih pozicija

Podeli

Универзитет у Београду ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ Београд, Студентски трг 12-16 Тел: 7158 - 177 Na osnovu Odluke Izbornog veća Fizičkog Fakulteta, od 25. novembra 2020., raspisan je konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika na akademskim studijama i to:

1. jednog docenta za užu naučnu oblast – Fizika čestica i polja, na određeno vreme, na period od 5 (pet) godina, sa punim radnim vremenom;

2. jednog docenta za užu naučnu oblast – Statistička fizika, na određeno vreme, na period od 5 (pet) godina, sa punim radnim vremenom;

3. jednog docenta za užu naučnu oblast – Primenjena fizika, na određeno vreme, na period od 5 (pet) godina, sa punim radnim vremenom;

4. jednog docenta za užu naučnu oblast – Nastava fizike, na određeno vreme, na period od 5 (pet) godina, sa punim radnim vremenom;

Opšti uslovi: Naučni stepen doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira, i ostali uslovi predviđeni Statutom Fizičkog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanja nastavnika i saradnika Fizičkog fakulteta, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“ br. 88/17, 73/18, 27/18-dr. zakon, 67/19 i 6/20-dr. zakon), i Statutom i pravilnicima Univerziteta u Beogradu. Nepostojanje smetnji iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju „Sl. glasnik RS“ br. 88/17, 73/18, 27/18-dr. zakon, 67/19 i 6/20-dr. zakon).

Prijava treba da sadrži: Biografiju, overenu kopiju diplome, opis dosadašnje nastavne aktivnosti, opis dosadašnje naučne aktivnosti, pregled naučnih rezultata, spisak nastavnih i naučnih publikacija, spisak citata, najvažnije publikacije i svojeručno potpisanu izjavu o izvornosti, dostupnu na adresi http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html Prijavu je potrebno dostaviti u štampanoj i editabilnoj elektronskoj formi (tex ili doc format) u skladu sa templejtom, koji se nalazi na adresi http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html Prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa, dostaviti Dekanatu Fizičkog fakulteta, Beograd, Studentski trg br. 12-16, (3. sprat soba 652) u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u oglasniku NSZ „POSLOVI“ broj 912 (strana 15) od 16.12.2020. godine, i dostupan je i u elektronskom izdanju na adresi http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/15/15626_912_-_2020-12-16.pdf

http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/konkursi/FIF-16.12.2020.pdf