SR EN

BERZA POSLOVAUkoliko želite da objavite svoj konkurs za posao, molimo Vas da se pretplatite na ovaj servis.

Pretraga poslova


Traje: 26. 10. 2017. Objavljeno: 11. 10. 2017.

Profesor

Nastavnik u zvanje vanrednog profesora za užu teorijsko-umetničku oblast Metodika vokalno instrumentalne nastave (Metodika nastave klavira) sa 90% radnog vremena, na određeno vreme od 5 godina

Podeli

FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET
34000 Kragujevac, Jovana Cvijića bb
tel. 034/500-125, 500-126


Nastavnik u zvanje vanrednog profesora za užu teorijsko-umetničku oblast Metodika vokalno instrumentalne nastave (Metodika nastave klavira)
sa 90% radnog vremena, na određeno vreme od 5 godina

Nastavnik u zvanje vanrednog profesora za užu umetničku oblast Klavir (Klavirska muzika)
sa 10% radnog vremena, na određeno vreme od 5 godina


USLOVI:
Doktorat ili magisterijum iz odgovarajuće uže umetničke oblasti za koju se bira ili visoko obrazovanje prvog stepena (240 ESPB) ili drugog stepena i priznata umetnička, odnosno stručno-umetnička dela iz oblasti za koju se bira, nepostojanje smetnje iz čl. 62 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju i ostali opšti, obavezni i posebni uslovi predviđeni čl. 64 i čl. 65 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16), Statutom Univerziteta u Kragujevcu (prečišćen tekst, br. II-01/360 od 28. 4. 2017. godine - www.kg.ac.rs), Statutom Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu (prečišćen tekst, br. 01-1336/1 od 30.8.2016. godine - www.filum.kg.ac.rs), Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), Pravilnikom o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanju zvanja nastavnika Univerziteta u Kragujevcu - www.kg.ac.rs (prečišćen tekst br. II-01-52 od 9. 1. 2017. godine) i drugim aktima Fakulteta i Univerziteta u Kragujevcu.

OSTALO: 
Dokumenta koja je potrebno dostaviti na navedene konkurse: prijava na konkurs, biografija i stručna biografija, overene kopije diploma svih nivoa studija, fotokopija lične karte i očitana lična karta, potvrda nadležnog organa (policijske uprave) da kandidat nije osuđivan za krivična dela predviđena članom 62 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju i članom 124e i članom 126. Statuta Univerziteta u Kragujevcu, potvrda Komisije za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta o pedagoškom radu (za kandidate koji su u radnom odnosu na FILUM-u), za kandidate koji se prvi put biraju u zvanje docenta na Univerzitetu u Kragujevcu predviđeno je javno pristupno predavanje. Ovaj uslov važi i za kandidate koji se biraju u zvanje vanredni odnosno redovni profesor, a koji prvi put zasnivaju radni odnos na fakultetu u sastavu Univerziteta u Kragujevcu. Svu konkursnu dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa, svi kandidati su obavezni da dostave i u elektronskoj formi (na kompakt disku - CD-u) u skladu sa Uputstvom za primenu, način dostavljanja, popunjavanja i utvrđivanje relevantnih dokumenata koje kandidat dostavlja u toku postupka izbora u zvanje (dostupno na: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php. Fotokopije dokumenata moraju biti overene. Nepotpune i neblagovreme prijave, kao i dokumentacija kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. Sva dokumentacija i radovi dostavljaju se Službi za opšte i pravne poslove FILUM-a, u zgradi Druge kragujevačke gimnazije ili poštom na adresu: Filološko-umetnički fakultet, Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
 

Traje: 26. 10. 2017. Objavljeno: 11. 10. 2017.

Profesor

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorijske nauke na određeno vreme na period 5 godina

Podeli

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorijske nauke
na određeno vreme na period 5 godina


USLOVI:
VIII stepen stručne - naučni naziv doktor istorijskih nauka. Kandidati moraju ispunjavati i ostale uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i opštim aktima Univerziteta u Novom Sadu i Statutom i opštim aktima Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Kandidati uz prijavu podnose: fotokopije diploma svih nivoa studija sa dodacima diploma, popunjen obrazac biografskih podataka (preuzeti sa: http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) priložen u štampanoj i elektronskoj formi, bibliografiju objavljenih radova i same radove i uverenje o nekažnjavanju (MUP).

Postupak izbora u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sprovodi se u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, odredbama Statuta i opštih akata Univerziteta u Novom Sadu i Statuta i opštih akata Fakulteta. Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se Pedagoškoom fakultetu u Somboru, na navedenu adresu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u listu “Poslovi”.

Traje: 26. 11. 2017. Objavljeno: 11. 10. 2017.

Istraživač

The Initiative of Excellence of the University of Bordeaux (IdEx Bordeaux) is opening up research chair positions for young scientists. The program will support young, high-profile international researchers in setting up a research team to develop their o

Podeli

3-year Research Junior Chairs (Team leader positions) at the University of Bordeaux

The Initiative of Excellence of the University of Bordeaux (IdEx Bordeaux) is opening up research chair positions for young scientists. The program will support young, high-profile international researchers in setting up a research team to develop their own project within one of Bordeaux’s laboratories. These positions are funded for a period of 3-years.

Applications are open to all scientific fields. However, IdEx Bordeaux is built on a number of scientific priorities and proposals in these areas or at the interfaces between them will be examined with particular attention. These fields are: materials science, neuroscience, environment and ecosystems, numerical certification and reliability, archaeology, lasers and photonics, health and societies, translational imaging and cardiology. Candidates bringing new skills to develop emerging research areas and researchers with an industrial background are welcome to apply.

The amount of the grant may cover the salary of the chair holder, expenses resulting from setting up a research lab (purchase of small equipment), a technician or a postdoctoral researcher salary and operational costs.

Researchers preparing applications for tenured positions (assistant professor, professor or researcher positions) at any of the IdEx Bordeaux partnering institution during the 2018 recruitment campaigns are eligible to this funding scheme. Candidates are encouraged as well to apply for other French and international funding schemes that may be cumulated with IdEx Bordeaux funding (ERC, Atip AVENIR, ANR JCJC, etc…).

Eligible candidates are researchers meeting the following criteria:

  • Two to ten years of postdoctoral experience. This period may be extended to a maximum of twelve years upon duly justified request (maternity/paternity leave, career interruption, etc.) prior to the application.
  • Outstanding scientific record (publications, patents, etc.);
  • Applicants must be supported by a local host laboratory;
  • Applicants should not have previously held a research position (including PhD) at the University of Bordeaux or any other IdEx partner institution before applying to this program.

Proposals must be submitted electronically before November 26 2017 via the submission page in the IdEx Bordeaux Junior Chairs portal (http://idex.u-bordeaux.fr/junior-chairs). Selected candidates will be invited to Bordeaux for interviews in April or at the end of March. Please refer to the Applicant guide for details on the application procedure.

The Initiative of Excellence of the University of Bordeaux (IdEx Bordeaux) is a collective programme under the coordination of the Université de Bordeaux, in association with national research organisms CNRS and Inserm, and the following higher education and research organizations: Bordeaux Sciences Agro, Science Po Bordeaux, Bordeaux INP and Université Bordeaux Montaigne. IdEx Bordeaux also involves other partnering organizations: CEA, INRA, Inria, IRSTEA, Ifremer and CHU Bordeaux.

The Excellence Initiative of the University of Bordeaux has been labeled and granted by the French government within the framework of Investissements d’Avenir, operated by the national agency ANR (ANR-10-IDEX-03-02).

Traje: 03. 11. 2017. Objavljeno: 04. 10. 2017.

Docent

N A T J E Č A J za izbor jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju - docent, u području tehničkih znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: Naftno rudarstvo, u Zavodu za naftno inženjerstvo RGN

Podeli

Radno mjesto


Mjesto rada: ZAGREBBroj traženih radnika: 1Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni posloviRadno vrijeme: Puno radno vrijemeSmještaj: Nema smještajaNaknada za prijevoz: U cijelostiNatječaj vrijedi od: 4.10.2017.Natječaj vrijedi do: 3.11.2017.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktoratRadno iskustvo: Nije važnoOstale informacije: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6
Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), objavljuje:
N A T J E Č A J
za izbor:
2. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju - docent, u području tehničkih znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: Naftno rudarstvo, u Zavodu za naftno inženjerstvo RGN fakulteta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
UVJETI:
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13, 139/13 i 101/14).
Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslika diploma, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, odluka o posljednjem izboru u znanstveno-nastavno ili znanstveno zvanje, Izvješće o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis i separati radova, Potvrda o indeksiranosti i citiranosti radova te Potvrda o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada.
O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.
Prijave na natječaj podnose se u roku 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj“ te naznačenim rednim brojem.

Poslodavac

Poslodavac: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTETKontakt: pismena zamolba: Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb

Traje: 23. 10. 2017. Objavljeno: 04. 10. 2017.

Docent

The Faculty of Business and Built Environment is multidisciplinary by nature. Our research explores questions of sustainable built environment and sustainable, technology-centric competitiveness.

Podeli

Doctoral Student, Social Recommender Systems

Tampere University of Technology (TUT)

Tampere University of Technology (TUT) conducts scientific research in technology and architecture and provides higher education within these fields.

Visit employer page

 

Please mention that you found this job on Academic Positions when applying.

 

The Faculty of Business and Built Environment is multidisciplinary by nature. Our research explores questions of sustainable built environment and sustainable, technology-centric competitiveness.

Our research interests in Information and Knowledge Management focus on offering, utilizing and managing information and knowledge in organizations in order to improve their competitive advantage. We seek answers to questions such as how information and/or knowledge is best used by different stakeholders, how it is offered, how it creates value, how it can be improved, and why different challenges and obstacles emerge. We are particularly interested in value creation mechanisms, such as information technologies, data assets, data analytics, work systems, and different types of networks.

Job description:

We are looking for Doctoral Student for a two-year research project “Big Match”.

The research in Big Match focuses on the technology and methodology for social matchmaking and people recommenders. Social matching refers to the use of machine learning, computational network analytics, and visualization-based user interfaces to support users in identifying novel and useful social connections. Our approach to social matching is based on the use of Big Social Data (BSD), that is, social media data and other data on individuals, the content they produce, and their interactions with other actors. The doctoral student will join an interdisciplinary team of researchers that operates both at Tampere University of Technology and University of Tampere. Tekes-funded project on social matching provides the researchers a unique opportunity to interact both with international research community and companies that lead the way in data-driven value creation.

Requirements:

The Doctoral Student candidate must hold an applicable higher university degree in, for example, computer science, information systems, or signal processing.

The selected researcher will focus on the design of social matching algorithms and related data-processing pipelines. The ideal candidate is fluent in implementing machine learning-based application and data products in Python (Pandas, Scikit-learn, TensorFlow and is able to implement web-based prototype data products as Single-Page Applications (Vue.js, REST, D3.js). Moreover, the candidate is able to report the research findings in high-quality conferences and journals. A committed individual who is able to work both independently and as a team member and is interested in applied research activities will enjoy this opportunity to develop their competences and capabilities further.

We offer:

A diversified and challenging research position to work on a hot topic of applied machine learning research inside an interdisciplinary team of young researchers, participation in conferences for research exchange, excellent contacts to partners from research and industry, and an independent organization of your research work.

Salary:

The salary will be based both on the job demands and the employee’s personal performance in accordance with the University Salary System. According to the criteria applied to teaching and research staff, the position of a Doctoral student is placed on the job demand levels 1-4. In addition, employees receive performance-based salary. The starting salary for doctoral students on the University's payroll is of the order of 2300€/month.

Trial period:

Trial period of four (4) months applies.

For more information, please contact:

Jukka Huhtamäki, email: jukka.huhtamaki@tut.fi, tel. +358 40 585 4771

How to apply:

Applications must be submitted by TUT online application form. The closing date for applications is 23 October 2017 (23:59 EEST (GMT+3)). Applications and all accompanying documentation must be in English and preferably in PDF format.

The application should include:

  • CV
  • a short summary of a project (Github repository, research paper, or Master thesis) that showcases your competences related to the position
  • a statement of research interest

Additional information on attachments to applications.