SR EN

BERZA POSLOVAUkoliko želite da objavite svoj konkurs za posao, molimo Vas da se pretplatite na ovaj servis.

Pretraga poslova


Traje: 08. 10. 2017. Objavljeno: 14. 09. 2017.

Docent

DOCENT / DOCENTICA U PODRUČJU UMJETNOSTI, POLJE GLAZBENA UMJETNOST, GRANA REPRODUKCIJA GLAZBE, PREDMET VIOLINA

Podeli

 

Radno mjesto


Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJABroj traženih radnika: 1Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni posloviRadno vrijeme: Puno radno vrijemeSmještaj: Nema smještajaNaknada za prijevoz: U cijelostiNatječaj vrijedi od: 8.9.2017.Natječaj vrijedi do: 8.10.2017.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktoratRadno iskustvo: Nije važnoOstale informacije: UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU
objavljuje
 N A T J E Č A J  (m/ž)
za izbor u zvanje i na radno mjesto
 
2.Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe, predmet violina na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Pristupnici  natječaju moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.
Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:
Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

Poslodavac


Poslodavac: UMJETNIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U SPLITUKontakt: pismena zamolba: ZAGREBAČKA 3, 21000 SPLIT

Traje: 14. 10. 2017. Objavljeno: 14. 09. 2017.

Docent

DOCENT / DOCENTICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA KINEZIOLOGIJA, ZNANSTVENE GRANE KINEZIOLOGIJA SPORTA

Podeli

 

 

Radno mjesto


Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJABroj traženih radnika: 1Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni posloviRadno vrijeme: Puno radno vrijemeSmještaj: Nema smještajaNaknada za prijevoz: U cijelostiNatječaj vrijedi od: 14.9.2017.Natječaj vrijedi do: 14.10.2017.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktoratRadno iskustvo: Nije važnoOstale informacije: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Podružnica
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
raspisuje
NATJEČAJ
za

 1. izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja Kineziologija, znanstvene grane Kineziologija sporta na Katedri za fizioterapiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci

Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta (točke I. i II.) moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj 106/06), o čemu su dužni dostaviti dokaze.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj svi pristupnici su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik domovnice i osobne iskaznice ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (C 2- napredna razina)
 • ovjerenu presliku diplome,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku radne knjižice ili druga odgovarajuća potvrda),
 • dokaz o znanju engleskog jezika (uvjerenja ili odgovarajuće potvrde ovlaštene ustanove za strane jezike, potvrda o pohađanju škole za strane jezike),
 • dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenja ili odgovarajuće potvrde).
   Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od objave u ,,Narodnim novinama“.
   Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova i intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
   Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.
  Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke, dokaze i priloge na način kako je navedeno u natječaju.
  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru. Prijave se šalju se poštom – preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto“.

 

Poslodavac


Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITUKontakt: pismena zamolba: RUĐERA BOŠKOVIĆA 35, 21000 SPLIT

Traje: 27. 11. 2022. Objavljeno: 10. 09. 2017.

Asistent

Traži se laboratorijski tehničar za pomoć rad na HRZZ projektu: Istraživanje uloge optineurina u neuroprotekciji.

Podeli

Traži se laboratorijski tehničar za pomoć rad na HRZZ projektu: Istraživanje uloge optineurina u neuroprotekciji.

Posao bi uključivao  pomoć prilikom održavanja laboratorija i provođenja pokusa, te brigu o laboratorijskim životinjama.

Kandidat može sklopiti s institucijom ugovor o djelu 1. listopada 2017. na 3 mjeseca.

 

 

Zainteresirani kandidati trebaju poslati životopis i motivacijsko pismo voditeljici projekta doc. I. Munitić (ivana.munitic@biotech.uniri.hr).

Traje: 21. 09. 2017. Objavljeno: 07. 09. 2017.

Ostalo

Podeli

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Tuzli i Brčkom vrši izbor u zvanje predavač visoke škole ili profesor za užu naučnu oblast Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering (za predmete iz oblasti informatike i računarstva) sa zasnivanjem radnog odnosa. Uslove konkursa pogledati na www.empirica.ba

Traje: 21. 09. 2017. Objavljeno: 06. 09. 2017.

Profesor

Nastavnik u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Istorija likovnih umetnosti i arhitekture

Podeli

Nastavnik u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Istorija likovnih umetnosti i arhitekture

Oglas važi od: 06.9.2017.

 

FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET
34000 Kragujevac, Jovana Cvijića bb
tel. 034/500-125, 500-126


Nastavnik u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Istorija likovnih umetnosti i arhitekture
na određeno vreme od pet godina


USLOVI:
naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira, nepostojanje smetnje iz čl. 62 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju i ostali opšti, obavezni i posebni uslovi predviđeni čl. 64 i 65 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16), Statutom Univerziteta u Kragujevcu (prečišćen tekst, br. II-01/360 od 28. 4. 2017. godine-www.kg.ac.rs), Statutom Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu (prečišćen tekst, br. 01-1336/1 od 30. 8. 2016. godine- www.filum.kg.ac.rs), Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), Pravilnikom o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanju zvanja nastavnika Univerziteta u Kragujevcu - www.kg.ac.rs (prečišćen tekst br. II -01-52 od 9.1.2017. godine) i drugim aktima Fakulteta i Univerziteta u Kragujevcu.

OSTALO: 
Dokumenta koja je potrebno dostaviti na navedeni konkurs: prijava na konkurs, biografija i stručna biografija, overene kopije diploma svih nivoa studija, overena fotokopija lične karte i očitana lična karta, potvrda nadležnog organa (policijske uprave) da kandidat nije osuđivan za krivična dela predviđena članom 62 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 124e i 126 Statuta Univerziteta u Kragujevcu, potvrda Komisije za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta o pedagoškom radu (za kandidate koji su u radnom odnosu na FILUM-u). Za kandidate koji se prvi put biraju u zvanje docenta na Univerzitetu u Kragujevcu predviđeno je javno pristupno predavanje. Ovaj uslov važi i za kandidate koji se biraju u zvanje vanrednog profesora, a koji prvi put zasnivaju radni odnos na fakultetu u sastavu Univerziteta u Kragujevcu. Svu konkursnu dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova kandidati su u obavezi da dostave i u elektronskoj formi (na kompakt disku - CD-u), u skladu sa Uputstvom za primenu, način dostavljanja, popunjavanja i utvrđivanje relevantnih dokumenata koje kandidat dostavlja u toku postupka izbora u zvanje (dostupno na: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Fotokopije dokumenata moraju biti overene. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i dokumentacija kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se uzimati u razmatranje. Sva dokumentacija i radovi dostavljaju se Službi za opšte i pravne poslove FILUM-a, u zgradi Druge kragujevačke gimnazije ili poštom na adresu: Filološko-umetnički fakultet, Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.