SR EN

BERZA POSLOVAUkoliko želite da objavite svoj konkurs za posao, molimo Vas da se pretplatite na ovaj servis.

Pretraga poslova


Traje: 18. 01. 2021. Objavljeno: 18. 12. 2020.

Asistent

ASISTENT/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA EKONOMIJA, ZNANSTVENE GRANE MARKETING

Podeli

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU
 
raspisuje
 
NATJEČAJ
za izbor

  • jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane marketing na Katedri za marketing na određeno vrijeme u punom radnom vremenu


Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.).
Pristupnici natječaja osim uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 114. Statuta Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst te člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Pristupnici natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta.
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statut Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Obrazac 4. objavljeni su na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr/fakultet/pravilnici-i-statut/.
Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka (od kojih jedan (1) originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.
Za pristupnike natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).
Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja, na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, s naznakom “za natječaj za asistenta”.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Ekonomski fakultet u Osijeku objavit će Odluku Fakultetskog vijeća o izboru zaposlenika/zaposlenice na mrežnim stranicama www.efos.unios.hr najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njezina donošenja te uz prethodnu suglasnost izabranog pristupnika objaviti profesionalni životopis.
Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i elektroničkom poštom.
Prijavom na natječaj, pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Pristupnici natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Poslodavac


Poslodavac: EKONOMSKI FAKULTET OSIJEK

Kontakt:

  • pismena zamolba: Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=110516797&AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

 

 

 

 

 

Traje: 30. 12. 2020. Objavljeno: 18. 12. 2020.

Profesor

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, једног редовног професора за ужу научну област Европске студије.

Podeli

1. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, једног редовног професора за ужу научну област Европске студије.

2. Избор редовног професора врши се на неодређено време.

3. Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука из уже научне области за коју се бирају, као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18.-др.закон, 73/18, 67/19. и 6/20.-др.закон), Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање редовног професора и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 192. од 01.07.2016.г., 195. од 22.09.2016.г.,бр. 197. од 20.03.2017.г., бр. 199. од 16.10.2017. и бр. 203. од 21.05.2018. године).

4. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и додатака диплома/уверења о положеним испитима свих нивоа студија, очитана/копија личне карте кандидата, списак научних и стручних радова, објављене радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима) доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165. у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву са доказима кандидат доставља и својеручно потписану изјаву о изворности која је у електронском облику доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010 5. Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је објављен 16. децембра 2020. године у публикацији о запошљавању Националне службе за запошљавање „Послови“, број: 912 од 12.12.2020. године.

Traje: 30. 12. 2020. Objavljeno: 18. 12. 2020.

Docent

К О Н К У Р С за избор: - Једног доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Савремени српски језик, са пуним радним временом, на одређено време од 5 година,

Podeli

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ UNIVERZITET U BEOGRADU
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ FILOLOŠKI FAKULTET
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Студентски трг 3
11000 Београд
о б ј а в љ у ј е
К О Н К У Р С
за избор:
- Једног доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Савремени српски језик, са пуним радним временом, на одређено време од 5 година,
- Једног доцента за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешки језик, са пуним радним временом, на одређено време од 5 година,
- Једног доцента за ужу научну област Скандинавистика, предмет Граматика скандинавских језика, са пуним радним временом, на одређено време од 5 година,
- Једног доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност – новија књижевност, са пуним радним временом, на одређено време од 5 година,
- Једног доцента за ужу научну област Недерландистика, предмет Низоземски језик, са пуним радним временом, на одређено време од 5 година,
- Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност, са пуним радним временом, на одређено време од 5 година.
Услови: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду. Кандидати подносе и потписану Изјаву о изворности Образац 5 (преузети са сајта Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php);
- Једног асистента за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешки језик, са пуним радним временом, на одређено време од 3 године,
Услови: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се бира коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду;
- Једног лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик, са пуним радним временом, на одређено време од 3 године,

Услови: Студент мастер академских студија који је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам). Остали услови утврђени Остали услови утврђени су чланом 83. Закона о високом образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду.
Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине стечене у земљи или решењe о признавању странe високошколскe исправe о одговарајућој стручној спреми, списак радова и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству на адресу: Филолошки факултет у Београду, Студентски трг број 3, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
В. Д. ДЕКАНА
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
проф. др Јелена Костић-Томовић

Traje: 24. 12. 2020. Objavljeno: 10. 12. 2020.

Docent

Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, Београд, Војводе Степе 450, расписује конкурс за избор у звање: 1 (једног) доцента за ужу научну област Медицинска биохемија на одређено време од 5 (пет) година са пуним радним временом за рад на Фармацеутс

Podeli

Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, Београд, Војводе Степе 450, расписује конкурс за избор у звање:

1 (једног) доцента за ужу научну област Медицинска биохемија на одређено време од 5 (пет) година са пуним радним временом за рад на Фармацеутском факултету у Београду

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање 3 (три) године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука из научне области за коју се бира и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Завршен Фармацеутски факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије), биографију, списак радова, радове, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).

Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звање наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника на Фармацеутском факултету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског факултета у Београду. Напомена: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета лично или путем поште, ул. Војводе Степе 450 у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Traje: 24. 12. 2020. Objavljeno: 10. 12. 2020.

Profesor

Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, расписује конкурс за избор: - једног наставника у звање редовног професора, на неодређено време, са пуним радним временом, за ужу научну област Интердисциплинарна истраживања у менаџменту

Podeli

Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, расписује конкурс за избор: - једног наставника у звање редовног професора, на неодређено време, са пуним радним временом, за ужу научну област Интердисциплинарна истраживања у менаџменту Услови за избор наставника су научни назив доктора наука стечен на акредитованом студијском програму и акредитованој високошколској установи, и способност за наставни рад.

Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилникa о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитета, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутa Факултета и Правилникa о организацији и систематизацији послова на Факултету организационих наука. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова конкурса, достављају се и у електронској форми на CD-у, архиви Факултета организационих наука, ул Јове Илића бр. 154 у Београду, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс је објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање «Послови» бр. 911 од 9.12.2020. године. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.