SR EN

BERZA POSLOVAUkoliko želite da objavite svoj konkurs za posao, molimo Vas da se pretplatite na ovaj servis.

Pretraga poslova


Traje: 24. 12. 2020. Objavljeno: 10. 12. 2020.

Docent

Kонкурс за избор у звање: 1 (једног) доцента за ужу научну област Медицинска биохемија на одређено време од 5 (пет) година са пуним радним временом за рад на Фармацеутском факултету у Београду

Podeli

Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, Београд, Војводе Степе 450, расписује конкурс за избор у звање:

1 (једног) доцента за ужу научну област Медицинска биохемија на одређено време од 5 (пет) година са пуним радним временом за рад на Фармацеутском факултету у Београду

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање 3 (три) године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука из научне области за коју се бира и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Завршен Фармацеутски факултет.

Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије), биографију, списак радова, радове, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звање наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника на Фармацеутском факултету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског факултета у Београду. Напомена: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета лично или путем поште, ул. Војводе Степе 450 у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

 

Traje: 04. 01. 2021. Objavljeno: 04. 12. 2020.

Asistent

ASISTENTA / ASISTENTICA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI, ZNANSTVENO POLJE RAČUNARSTVO

Podeli

PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET
raspisuje 
      NATJEČAJ
2. za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoja Kalinića, za rad na uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2019-04-1737 Proširenje osjetilnosti senzora u laboratoriju za obradbu i analizu podataka iz okoline (SSA@EDAL), na određeno vrijeme od četiri godine
Uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni studij informatike/računarstva/matematike-računarstva/elektrotehnike i informacijske tehnologije
- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
Dodatni kriteriji:
- upisan poslijediplomski studij elektrotehnike i računarstva ili elektrotehnike i informacijske tehnologije
- napredan rad u Pythonu, u prvom redu poznavanje biblioteka sklearn, tensorflow i keras - ili iskustvo s programskim jezicima C i Matlab
- praktična iskustva s računalnom inteligencijom i obradbom podataka
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu 
Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, moraju ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17). Pristupnici uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2-napredna razina) te dokaz o ispunjenju ostalih uvjeta i dodatnih kriterija.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua. Svi podaci o testiranju objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu https://www.pmfst.unist.hr/, najmanje pet dana prije održavanja.
Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.
Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova.
Prijave se dostavljaju  u roku od trideset (30) dana od posljednje objave natječaja na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLITKontakt:

  • pismena zamolba: RUĐERA BOŠKOVIĆA 33, 21000 SPLIT
Traje: 05. 02. 2023. Objavljeno: 04. 12. 2020.

Profesor

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Akademija likovnih umjetnosti

Podeli

UNIVERZITET U SARAJEVU 
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20 i 40/20), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu broj: 03-616.3/20 od 28.l0.2020. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-25-49/20 od 26.11.2020. godine, Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu dana 04.12.2020. godine raspisuje

KONKURS
za izbor akademskog osoblja

Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u zvanje redovni profesor (puno radno vrijeme) na oblast:

  1. PRODUKT DIZAJN - 1 (jedan) izvršilac

DODATAK

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Akademija likovnih umjetnosti

Traje: 17. 12. 2020. Objavljeno: 04. 12. 2020.

Profesor

Više otvorenih pozicija

Podeli

РЕПУБЛИКА СРБИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Београд, Краљице Марије 16 02.12.2020. Објављује конкурс за избор:

1) једног наставника у звању ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну област Производно машинство. Услови: Завршен Машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени члановима 74 и 75 Закона о високом образовању и чланом 132 Статута Машинског факултета.

2) једног наставника у звању ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну област Пољопривредно машинство. Услови: Завршен Машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени члановима 74 и 75 Закона о високом образовању и чланом 132 Статута Машинског факултета.

Уз пријаву на конкурс доставити у писаној форми: биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или решења о признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству, списак радова и сепарате објављених радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanjeizvornost-obrazac5.doc ). Биографију и списак радова доставити и у електронском запису. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије бр.16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

Traje: 17. 12. 2020. Objavljeno: 04. 12. 2020.

Profesor

Više otvorenih pozicija

Podeli

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

- Вaнрeдни прoфeсoр сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Teлeкoмуникaциje на одређено време од 5 година

- Вaнрeдни прoфeсoр сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Примeњeнa мaтeмaтикa на одређено време од 5 година - Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Aутoмaтикa на одређено време од 5 година

- Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoникa на одређено време од 5 година - Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoeнeргeтски систeми на одређено време од 5 година

- Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoмaгнeтикa, aнтeнe и микрoтaлaси на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 02.12.2020. године