SR EN

BERZA POSLOVAUkoliko želite da objavite svoj konkurs za posao, molimo Vas da se pretplatite na ovaj servis.

Pretraga poslova


Traje: 05. 02. 2023. Objavljeno: 27. 11. 2020.

Profesor

K O N K U R S Za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom

Podeli

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom
 

DODATAK

Konkurs za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje - Građevinski fakultet

Traje: 05. 02. 2023. Objavljeno: 27. 11. 2020.

Profesor

Više otvorenih pozicija

Podeli

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17,35/20, 40/20), člana 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, br. 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-23-81/20 od 28.10.2020. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje 

K O N K U R S
za izbor u akademska zvanja

  1. Naučna oblast: Međunarodno pravo, 1 nastavnik, u zvanje redovnog profesora, puno radno vrijeme.
  2. Naučna oblast: Ustavno pravo, 1 nastavnik, u zvanje vanrednog profesora, puno radno vrijeme.

DODATAK

Konkurs za izbor u akademska zvanja - Pravni fakultet

Traje: 10. 12. 2020. Objavljeno: 27. 11. 2020.

Docent

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, 2 (два) доцента за ужу научну област Међународне студије.

Podeli

1. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, 2 (два) доцента за ужу научну област Међународне студије.
2. Избор доцента врши се на одређено време од 5 (пет) година.
3. Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука из уже научне области за коју се бирају, као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18.-др.закон, 73/18, 67/19. и 6/20.-др.закон), Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање доцента и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 192. од 01.07.2016.г., 195. од 22.09.2016.г.,бр. 197. од 20.03.2017.г., бр. 199. од 16.10.2017. и бр. 203. од 21.05.2018. године).
4. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и додатака диплома/уверења о положеним испитима свих нивоа студија, очитана/копија личне карте кандидата, списак научних и стручних радова, објављене радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима) доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165. у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву са доказима кандидат доставља и својеручно потписану изјаву о изворности која је у електронском облику доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010
5. Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне пријаве и који испуњавају услове конкурса организоваће се приступно предавање у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 195. Од 22.09.2016. године, са изменама и допунама).
6. Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Конкурс је објављен 25. новембра 2020. године у публикацији о запошљавању Националне службе за запошљавање „Послови“, број: 909 од 25.11.2020. године.

Traje: 10. 12. 2020. Objavljeno: 27. 11. 2020.

Docent

Kонкурс за избор: Наставника у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област: ВИЗУЕЛНE КОМУНИКАЦИЈЕ И АРХИТЕКТОНСКА ГРАФИКА, на Департману за архитектуру. Избор се врши на одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.

Podeli

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
У прилогу шаљемо текст конкурса који је објављен у недељном листу Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“, број 909, стр. 18, од 25.11.2020. године
ДЕКАН УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
расписује конкурс за избор:
Наставника у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област: ВИЗУЕЛНE КОМУНИКАЦИЈЕ И АРХИТЕКТОНСКА ГРАФИКА, на Департману за архитектуру. Избор се врши на одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), чланом 74. Законa о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20-др. закон), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 201/18, 207/19, 2013/20, 2014/20 и 217/20), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 200/17 и 210/19), Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета ("Сл. билтен АФ“, бр. 119/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на Факултету ("Сл. билтен АФ", бр. 120/19) и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету ("Сл. билтен АФ“, бр. 115/17).
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу:
Универзитет у Београду - Архитектонски факултет
Ул. Булевар краља Александра 73/II, канц. 204
са назнаком "За конкурс"
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана објављивања конкурса.

Traje: 05. 02. 2023. Objavljeno: 20. 11. 2020.

Profesor

Konkurs za izbor u akademska zvanja - Pravni fakultet

Podeli

K O N K U R S
za izbor u akademska zvanja

  1. Naučna oblast: Međunarodno pravo, 1 nastavnik, u zvanje redovnog profesora, puno radno vrijeme.
  2. Naučna oblast: Ustavno pravo, 1 nastavnik, u zvanje vanrednog profesora, puno radno vrijeme.

DODATAK

Konkurs za izbor u akademska zvanja - Pravni fakultet

 

https://www.unsa.ba/konkursi/konkurs-za-izbor-u-akademska-zvanja-pravni-fakultet-0