SR EN

BERZA POSLOVAUkoliko želite da objavite svoj konkurs za posao, molimo Vas da se pretplatite na ovaj servis.

Pretraga poslova


Traje: 13. 12. 2020. Objavljeno: 20. 11. 2020.

Profesor

Redoviti/a profesor/ica, potrebno zvanje dipl. ing.poljoprivrede, razina obrazovanja doktor znanosti. Opis posla: izvođenje nastave u preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju, znanstveni i stručni rad.

Podeli

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktoratRadno iskustvo: 5 godinaOstale informacije: Redoviti/a profesor/ica, potrebno zvanje dipl. ing.poljoprivrede, razina obrazovanja doktor znanosti.
Opis posla: izvođenje nastave u preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju, znanstveni i stručni rad.

Poslodavac


Poslodavac: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti OsijekKontakt:

  • pismena zamolba: Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek
Traje: 03. 12. 2020. Objavljeno: 20. 11. 2020.

Asistent

Više otvorenih pozicija

Podeli

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ UNIVERZITET U BEOGRADU ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ FILOLOŠKI FAKULTET УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 11000 Београд о б ј а в љ у ј е К О Н К У Р С за избор:

1) једног асистента за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Општа лингвистика, са пуним радним временом, на одређено време од 3 године,

2) једног асистента за ужу научну област Јуђнословенска филологија, предмет Словеначки језик, са пуним радним временом, на одређено време од 3 године.

Услови: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се бира коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду; Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине стечене у земљи или решењe о признавању странe високошколскe исправe о одговарајућој стручној спреми, списак радова и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству на адресу: Филолошки факултет у Београду, Студентски трг број 3, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 

Traje: 14. 12. 2020. Objavljeno: 12. 11. 2020.

Asistent

N A T J E Č A J za izbor  jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftal

Podeli

N A T J E Č A J

za izbor 

jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija, za rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, na Katedri za oftalmologiju i optometriju

Kandidati, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017 i 98/2019), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Navedeni akti objavljeni su na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti  

Kandidati se prijavljuju se na obrascu br. 4 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani navedenim obrascem.

Obrasci za prijavu na natječaj mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, bit će pozvani na pisanu provjeru / razgovor (intervju) - provjera znanja i motivacije. O mjestu i vremenu održavanja provjera znanja i motivacije će biti obaviješteni putem elektroničke pošte. Za kandidate koji ne pristupe provjeri znanja i motivacije smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva uprave Republike Hrvatske na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Kandidati koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom te u elektroničnom obliku na CD-u. CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku natječaja i zvanje za koje se kandidat prijavljuje.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi kandidati  bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte. 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati su uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:  http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se na adresu: 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 
Ulica cara Hadrijana 10E 
31000 Osijek 
s naznakom „Prijava na natječaj  za radno mjesto asistenta“

Poslodavac


Poslodavac: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Kontakt:

  • pismena zamolba: Ulica cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek
Traje: 14. 12. 2020. Objavljeno: 12. 11. 2020.

Docent

NATJEČAJ za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste: 1. u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vr

Podeli

 

NATJEČAJ
za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste:
1. u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta  u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za opće stočarstvo - 1 izvršitelj.
Pristupnici od točke 1. do 4. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokog obrazovanja.
Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadržavati dokaze o ispunjavanju uvjeta: Životopis, presliku diplome/svjedodžbe, elektronski ispis radnog staža s HZMO-a, pristupnici od točke 1. do 5. moraju dostaviti na adresu Fakulteta u roku 30 dana, a pristupnici od točke 6. do 10. u roku od 8 dana  od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „ Za natječaj“.
Ako se pristupnik javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas posebno, potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:
– članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17);
– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13);
– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnik koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).
Pristupnik koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.
Pristupnik koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.
Na pristupnike se primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
Kandidate će se odabrati na temelju navedenih uvjeta i obavljenih razgovora ili/i testiranja onih kandidata koji zadovoljavaju tražene uvjete, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni putem e-adrese koju iskažu u prijavi.
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće biti razmatrane.
Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru na internetskoj stranici fakulteta www.agr.unizg.hr.

Poslodavac


Poslodavac: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Kontakt:

  • pismena zamolba: SVETOŠIMUNSKA CESTA 25, 10 000 ZAGREB
Traje: 26. 11. 2020. Objavljeno: 12. 11. 2020.

Profesor

Više otvorenih pozicija

Podeli

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурс за избор:

1. Једног (1) РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА, на неодређено време, са пуним радним временом, са радним искуством, за ужу научну област: „ЗАШТИТА ШУМА И УКРАСНИХ БИЉАКА“ УСЛОВИ: Научни назив доктора биотехничких наука, Шумарски факултет, способност за наставни рад, објављени научни и стручни радови

2. Једног (1) РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА, на неодређено време, са пуним радним временом, са радним искуством, за ужу научну област „ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА И ЛОВСТВО СА ЗАШТИТОМ ЛОВНЕ ФАУНЕ“ УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из области шумарства, Шумарски факултет, способност за наставни рад, објављени научни и стручни радови Остали услови за избор наставника утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Шумарског факултета, Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског факултета, као и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних радова, сепарате радова) достављају се Служби за правне и опште послове Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава бр. 1. у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама и на сајту Националне службе за запошљавање, на сајту Факултета и сајту Универзитета. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.