SR EN

BERZA POSLOVAUkoliko želite da objavite svoj konkurs za posao, molimo Vas da se pretplatite na ovaj servis.

Pretraga poslova


Traje: 26. 11. 2020. Objavljeno: 12. 11. 2020.

Profesor

Više otvorenih pozicija

Podeli

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурс за избор у звањe и заснивање радног односа

1. 1 наставник за избор у звање и на радно место РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област: ОПШТЕ СТОЧАРСТВО И ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ДОМАЋИХ И ГАЈЕНИХ ЖИВОТИЊА са пуним радним временом, - на неодређено време Услови конкурса: - VIII степен стручне спреме, - доктор наука из научне области за коју се бира;

2. 1 наставник за избор у звање и на радно место НАСТАВНИК СТРАНОГ ЈЕЗИКА за ужу научну област: СТРУЧНИ ЈЕЗИК (предмет: Француски језик ), са пуним радним временом, - на одређено време од четири ( 4 ) године - Услови конкурса: - завршен Филолошки факултет - Група за француски језик и књижевност, - oбјављени стручни радови у одговарајућој научној области, - способност за наставни рад

3. 1 сарадник за избор у звање и на радно место АСИСТЕНТА за ужу научну област: ОПШТЕ ВОЋАРСТВО, са пуним радним временом, - на одређено време од три ( 3) година. - Услови конкурса: - студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам ( 8 ) и који показује смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником o начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о мимималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о уређењу дела поступка избора у звања и заснивања радног односа наставника и начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа сарадника и Статутом факултета у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

 

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса ( биографија, списак радова, дипломa о одговарајућој стручној спреми, за асистенте - уверење о уписаним докторским студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом ( документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци) достављају се на адресу: Пољопривредни факултет у Београду- Земуну, ул. Немањина бр. 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана Д

Traje: 14. 11. 2020. Objavljeno: 05. 11. 2020.

Profesor

Факултет политичких наука расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, једног редовног професора за ужу научну област Теорија културе и студије културе.

Podeli

1. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, једног редовног професора за ужу научну област Теорија културе и студије културе.

2. Избор редовног професора врши се на неодређено време.

3. Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука из уже научне области за коју се бирају, као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18.-др.закон, 73/18, 67/19. и 6/20.-др.закон), Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање редовног професора и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 192. од 01.07.2016.г., 195. од 22.09.2016.г.,бр. 197. од 20.03.2017.г., бр. 199. од 16.10.2017. и бр. 203. од 21.05.2018. године).

4. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и додатака диплома/уверења о положеним испитима свих нивоа студија, очитана/копија личне карте кандидата, списак научних и стручних радова, објављене радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима) доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165. у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву са доказима кандидат доставља и својеручно потписану изјаву о изворности која је у електронском облику доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010 5. Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је објављен 4. новембра 2020. године у публикацији о запошљавању Националне службе за запошљавање „Послови“, број: 906 од 04.11.2020. године.

Traje: 14. 11. 2020. Objavljeno: 05. 11. 2020.

Docent

Статистичка физика, на одређено време на период од 5 (пет) година, са пуним радним временом

Podeli

Универзитет у Београду ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ Београд, Студентски трг 12-16 Тел: 7158 - 177

На основу Одлуке Изборног већа Физичког Факултета, од 21. октобра 2020., расписан је конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника на академским студијама:

Једног доцента за ужу научну област – Статистичка физика, на одређено време на период од 5 (пет) година, са пуним радним временом,

Општи услови: Научни степен доктора наука из научне области за коју се бира, и остали услови предвиђени Статутом Физичког факултета и Правилником о ближим условима за избор у звања наставника и сарадника Физичког факултета, а у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 73/18, 27/18-др.закон, 67/19 и 6/20-др. закон), и Статутом и правилницима Универзитета у Београду. Непостојање сметњи из члана 72. став 4. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 73/18, 27/18-др.закон, 67/19 и 6/20-др. закон) Пријава треба да садржи: Биографију, оверену копију дипломе, опис досадашње наставне активности, опис досадашње научне активности, преглед научних резултата, списак наставних и научних публикација, списак цитата, најважније публикације и својеручно потписану изјаву о изворности, доступну на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној електронској форми (tex или doc формат) у складу са темплејтом, који се налази на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса, доставити Деканату Физичког факултета, Београд, Студентски трг бр. 12-16, (3. спрат соба 652) у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс је објављен у огласнику НСЗ „ПОСЛОВИ“ број 906 (страна 21) од 04.11.2020. године, и доступан је и у електронском издању на адреси http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/15/15578_906_-_2020-11-04.pdf

Traje: 19. 11. 2020. Objavljeno: 05. 11. 2020.

Docent

Više otvorenih pozicija

Podeli

ДЕКАН УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА расписује конкурс за избор:

Наставника у звање ДОЦЕНТА за ужу уметничку област: АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ, на Департману за архитектуру. Избор се врши на одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.

Наставника у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област: ИСТОРИЈА, ТЕОРИЈА И ЕСТЕТИКА АРХИТЕКТУРЕ И ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ И ОБНОВА ГРАДИТЕЉСКОГ НАЛЕЂА, на Департману за архитектуру.Избор се врши на одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.

Наставника у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област: ВИЗУЕЛНА ИСТРАЖИВАЊА И АРХИТЕКТОНСКА ГРАФИКА, на Департману за архитектуру. Избор се врши на одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.

Наставника у звање звање доцента за ужу научну област: НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА И ГЕОМЕТРИЈА АРХИТЕКТОНСКЕ ФОРМЕ, на Департману за архитектуру. Избор се врши на одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), чланом 74. Законa о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20-др. закон), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 201/18, 207/19, 2013/20, 2014/20 и 217/20), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 200/17 и 210/19), Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета ("Сл. билтен АФ“, бр. 119/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на Факултету ("Сл. билтен АФ", бр. 120/19) и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету ("Сл. билтен АФ“, бр. 115/17). Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет Ул. Булевар краља Александра 73/II, канц. 204 са назнаком "За конкурс" Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана објављивања конкурса.