SR EN

BERZA POSLOVAUkoliko želite da objavite svoj konkurs za posao, molimo Vas da se pretplatite na ovaj servis.

Pretraga poslova


Traje: 12. 11. 2020. Objavljeno: 30. 10. 2020.

Profesor

Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, расписује конкурс за избор: - једног наставника у звање редовног професора, на неодређено време, са пуним радним временом, за ужу научну област Информациони системи;

Podeli

Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, расписује конкурс за избор: - једног наставника у звање редовног професора, на неодређено време, са пуним радним временом, за ужу научну област Информациони системи;

Услови за избор наставника су научни назив доктора наука стечен на акредитованом студијском програму и акредитованој високошколској установи, и способност за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилникa о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитета, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутa Факултета и Правилникa о организацији и систематизацији послова на Факултету организационих наука.

Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова конкурса, достављају се и у електронској форми на CD-у, архиви Факултета организационих наука, ул Јове Илића бр. 154 у Београду, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс је објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање «Послови» бр. 905 од 28.10.2020. године. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

Traje: 12. 11. 2020. Objavljeno: 30. 10. 2020.

Asistent

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа: - једног (1) сарадника у звање асистента за ужу научну област Регионална географија, са пуним радним временом, на одређено време од три (3) годин

Podeli

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

- једног (1) сарадника у звање асистента за ужу научну област Регионална географија, са пуним радним временом, на одређено време од три (3) годинe. Услови: студент докторских академских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном оценом најмање осам (8) и показује смисао за наставни рад.

Остали услови утврђени су Законом о високом образовању (”Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 и 6/20 – др. закони) и Статутом Географског факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова, радови, уверење о држављанству, оверене копије диплома о завршеним претходним степенима студија) достављају се у писаној и електронској форми (CD, USB) на адресу: Универзитет у Београду - Географски факултет, Београд, Студентски трг 3/III, канцеларија 10, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Traje: 12. 11. 2020. Objavljeno: 30. 10. 2020.

Profesor

Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, Београд, Војводе Степе 450, расписује конкурс за избор у звање: 1 (једног) ванредног професора за ужу научну област Физичка хемија на одређено време од 5 година са пуним радним временом

Podeli

Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, Београд, Војводе Степе 450, расписује конкурс за избор у звање: 1 (једног) ванредног професора за ужу научну област Физичка хемија на одређено време од 5 година са пуним радним временом

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање 3 (три) године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука из научне области за коју се бира, научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Завршен Факултет за физичку хемију. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (фотокопије); биографију; списак радова; радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака за ужу научну област за коју се бира; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе бр. 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Конкурс је објављен у публикацији Послови 28.10.2020./Број 905

Traje: 12. 11. 2020. Objavljeno: 30. 10. 2020.

Asistent

Više otvorenih pozicija

Podeli

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ У прилогу шаљемо текст конкурса који је објављен у листу „ Послови ” 28.10.2020. године. ДЕКАН УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурс за избор

1. једног ванредног професора за ужу научну област Морфологија, систематика и филогенија животиња на Катедри за морфологију, систематику и филогенију животиња у Институту за зоологију, на одређено време од 5 година

2. једног доцента за ужу научну област Биологија развића животиња на Катедри за динамику развића животиња у Институту за зоологију, на одређено време од 5 година

3. једног асистента за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине на Катедри за екологију и географију животиња у Институту за зоологију, на одређено време, до повратка сарадника са породиљског одсуства

У с л о в и: - за радно место под 1и 2 - научни степен доктора наука из научне области за коју се бира, смисао за наставни рад, непостојање сметње из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и остали услови утврђени чланом 85. Закона о високом образовању - за радно место под 3 - студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 или академски назив магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације, смисао за наставни рад, непостојање сметње из члана 72.став 4. Закона о високом образовању и остали услови утврђени чланом 84. Закона о високом образовању.

Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви Факултета, Београд, Студентски трг бр.16, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Traje: 23. 11. 2020. Objavljeno: 23. 10. 2020.

Profesor

NATJEČAJ za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, bez zasnivanja radnog odnosa

Podeli

NATJEČAJ
za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, bez zasnivanja radnog odnosa
- bez zasnivanja radnog odnosa – drugi oblici rada
Uvjeti izbora:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te uvjete Rektorskog zbora.
Uz potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
2. dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti,
3. detaljan životopis koji sadržava podatke o znanstvenoj, stručnoj i nastavnoj aktivnosti,
4. potpisani kratki životopis s biografskim podacima i podacima o znanstvenom i nastavnom radu, pisan u trećem licu (treba sadržavati jednu karticu teksta),
5. popis publikacija te potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova,
6. sažetak svih znanstvenih radova te doprinos autora svakom radu,
7. publikacije/radove,
8. odluku o izboru u znanstveno zvanje (ako je proveden postupak izbora),
9. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika za pristupnike koji su strani državljani (napredna razina),
10. druge dokaze o pravu prednosti po posebnim zakonima, ako se kandidat na njega poziva.
U prijavi za natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke: osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-adresu te naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu.
Dokumentacija se predaje u tiskanom obliku u tri primjerka te u elektroničkom obliku na CD-u u doc-formatu, osim publikacija/radova koji se predaju u jednom primjerku.
Rok za podnošenje prijava na natječaj za točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6. je 30 dana od objave u Narodnim novinama, dok je za točku 7. rok za podnošenje prijava na natječaj 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se neposredno ili poštom, preporučena pošiljka, na adresu: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Dekanat, Ante Kovačića 1, Zagreb.
Prijave se podnose s naznakom za točku 1. »Za natječaj - redoviti profesor na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju «, za točku 2. »Za natječaj - redoviti profesor 20% na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju« , za točku 3. »Za natječaj - izvanredni profesor na Zavodu za farmakologiju«, za točku 4. »Za natječaj – izvanredni profesor u Centru za primijenjenu farmaciju«, za točku 5. »Za natječaj – izvanredni profesor na Zavodu za opću i anorgansku kemiju«, za točku 6. »Za natječaj – naslovni redoviti profesor na na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju«, za točku 7. »Za natječaj – stručni suradnik za ekonomske poslove«.
Na poleđini omotnice navesti ime i prezime i adresu pošiljatelja.
Kandidat koji dostavlja prijavu za više radnih mjesta obavezan je dostaviti odvojenu prijavu za svako pojedino radno mjesto.
Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te se podnositelj takve prijave neće naknadno pozivati na dopunu prijave.
Kandidati za zapošljavanje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:
– članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19);
– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19);
– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18, 32/20), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843    (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf  ).
Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.
Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.
Sukladno čl. 13. st. 1. (Narodne novine br. 82/08, 69/17) Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Za kandidata koji ne pristupi intervjuu ili testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta: www.pharma.hr.
Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje Farmaceutsko-biokemijski fakultet će na mrežnoj stranici objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je kandidat odabran.
Poslodavac zadržava pravo slanja svih obavijesti svim prijavljenim kandidatima i elektroničkom poštom, navedenoj u prijavi.
Izabrani kandidat prije zaključivanja ugovora o radu, uputit će se na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Ugovor o radu zaključit će se ako doktor medicine rada utvrdi zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju uvjete obustavit će se postupak po natječaju.
Prijavom na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu za zaposlenje.

Poslodavac


Poslodavac: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTETKontakt:

  • pismena zamolba: Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb