SR EN

BERZA POSLOVAUkoliko želite da objavite svoj konkurs za posao, molimo Vas da se pretplatite na ovaj servis.

Pretraga poslova


Traje: 22. 11. 2020. Objavljeno: 23. 10. 2020.

Asistent

NATJEČAJ za izbor  jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent u znanstvenom području tehničkih znanosti, polju tehnologija prometa i transporta, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za PEIT (zamjena za rodiljni d

Podeli

SVEUČILIŠTE U SPLITU
POMORSKI FAKULTET 
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor 

  1. jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent u znanstvenom području tehničkih znanosti, polju tehnologija prometa i transporta, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za PEIT (zamjena za rodiljni dopust) 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj: 93./14. i 127./17.), Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 123./03., 198./03., 105./04., 174./04., 02./07., 46./07., 45./09., 63./11., 94./13., 139./13., 101./14., 60./15.,  131./17.)- Odluka USRH (174./04., 46./07., 45./09., 63./11., 94./13., 139./13. i Odluke USRH 101./14.. i 60./15.).
Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti:
životopis, presliku dokaza o državljanstvu, presliku odgovarajuće diplome, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor,  a ako su strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje). Sva dokumentacija, osim radova, predaje se u dva primjerka, a životopis, prikaz nastavne i stručne djelatnosti i popis radova, uz tiskani, trebaju biti dostavljeni i u elektroničkom obliku (na CD-u u 1 primjerku).
Ako pristupnici na natječaj temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava.
Pristupnici na natječaj koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121./17.) imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Pristupnici na natječaj osim uvjeta propisanih Zakonom trebaju imati završen diplomski studij PEIT-a, te prosjek ocjena preko 3,5.
Na natječaj, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, pod ravnopravnim uvjetima imaju se pravo  javiti osobe oba spola.
Pristupnici na natječaj  prijavom na natječaj  izričito su  suglasni da Pomorski fakultet u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
Rok za podnošenje prijave je trideset dana od dana posljednje objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji biti pozvani na
naknadnu dopunu.
Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja Pomorski fakultet u Splitu
zadržava pravo provesti provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i/ili intervju.
U slučaju provedbe navedenog, pristupnici su im obvezni pristupiti, u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
O rezultatima izbora pristupnici će biti obavješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru putem web stranice Fakulteta, dok će pristupnici koji su se pozivali na pravo prednosti biti obavješteni sukladno odredbama Zakona.
Kod prijave na natječaj pristupnici su obvezni navesti i redni broj Natječaja za koji se  prijavljuju.                             
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavljaju se isključivo na adresu: Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“ (s obveznim navođenjem datuma objave  natječaja  i glasila u kojem je natječaj objavljen.)

Traje: 05. 11. 2020. Objavljeno: 23. 10. 2020.

Docent

конкурс за избор: 1) једног наставника у звању доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну област Мотори. Услови: Завршен Машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 75. З

Podeli

РЕПУБЛИКА СРБИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Објављује конкурс за избор:

1) једног наставника у звању доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну област Мотори. Услови: Завршен Машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 75. Закона о високом образовању и чланом 132. Статута Машинског факултета.

Уз пријаву на конкурс доставити у писаној форми: биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или решења о признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству, списак радова и сепарате објављених радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanjeizvornost-obrazac5.doc ). Биографију и списак радова доставити и у електронском запису.

Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије бр.16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

Traje: 05. 11. 2020. Objavljeno: 23. 10. 2020.

Profesor

ниверзитет у Београду - Економски факултет објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника, и то за: - једног редовног професора за ужу научну област Пословна економија и менаџмент, са пуним радним временом, на неодређено време;

Podeli

Универзитет у Београду - Економски факултет објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника, и то за: - једног редовног професора за ужу научну област Пословна економија и менаџмент, са пуним радним временом, на неодређено време; Општи услови за кандидатe су прописани одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету, које је донео Национални савет за високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и општим актима Универзитета у Београду - Економског факултета којима се уређују услови и поступак за стицање звања наставника.

Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области Међународног маркетинга. Кандидати су у обавези да у пријави назначе своју научно-истраживачку и наставничку оријентацију.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима: биографија, библиографија (списак радова и радови), копије диплома, копија уверења о држављанству, достављају се на адресу: Универзитет у Београду – Економски факултет, Каменичка бр. 6, соба 139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс је објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање «Послови», број 904 од 21.10.2020. године.

Traje: 17. 11. 2020. Objavljeno: 16. 10. 2020.

Profesor

N A T J E Č A J za izbor: 1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: Geološko

Podeli

N A T J E Č A J
za izbor:
1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: Geološko inženjerstvo, na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.


UVJETI:
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Pristupnici na natječaj pod rednim brojem 1., 2. i 3. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17). Prijavi na natječaj prilažu: životopis, presliku diploma, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, odluku o posljednjem izboru u znanstveno-nastavno ili znanstveno zvanje, Izvješće o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis i separate radova, Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova te Potvrdu o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada.
Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslike diploma, prijepis ocjena, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.
Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.
Zaključivanju ugovora s odabranim kandidatom pristupiti će se po dobivanju suglasnosti od strane nadležnog Ministra (ne odnosi se na natječaj pod rednim brojem 3) .
Prijave na natječaj podnose se u roku 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Poslodavac

Poslodavac: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTETKontakt:

  • pismena zamolba: Pierottijeva 6, 10000 Zagreb
Traje: 05. 02. 2023. Objavljeno: 16. 10. 2020.

Docent

Nastavnik u zvanju docenta za oblast Produkcija - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Podeli

Na osnovu Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća Akademije scenskih umjetnosti br. 02-1/499-VIII od 17.09.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-21-224/20 od 30.09.2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU 
AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI

raspisuje 
KONKURS 
za izbor  u akademska zvanja

1) Nastavnik u zvanju docenta za oblast Produkcija - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

DODATAK

Konkurs za izbor u akademska zvanja - Akademija scenskih umjetnosti