SR EN

'Nije točno da na Dubrovačkom Sveučilištu nema puno veze s izvrsnošću'

Objavljeno: 14. 02. 2020.

'Nije točna tvrdnja dogode li se izbori za rektora i Senat prema sadašnjim planovima, trenutni članovi Senata tako bi u svom mandatu dva puta birali dekana, dok novi saziv tu priliku ne bi imao niti jedan put', stoji u ispravku 

Objavljujemo zahtjev za objavu ispravka u članku "Čestitost pri izboru rektora? Bit će je ako Sveučilište u Dubrovniku nastavi slijediti dosadašnji način izbora".

Zahtjev za ispravkom prenosimo u cijelosti: 

"Javljamo Vam se u svojstvu punomoćnika Sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 29, OIB 01338491514, a vezano uz informacije objavljene o našoj stranci u članku autora Lane Kovačević koji je pod naslovom "Čestitost pri izboru rektora? Bit će je ako Sveučilište u Dubrovniku nastavi slijediti dosadašnji način izbora" dana 27.01.2020. godine objavljen u elektroničkoj publikaciji www.vecernji.hr.

Kako se u predmetnom članku u odnosu na našu stranku iznose neistinite tvrdnje, ovim putem zahtijevamo da temeljem čl. 40. Zakona o medijima objavite ovaj ispravak bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena i informacija na koju se ispravak odnosi, kako slijedi:

1. "Nije točna tvrdnja dogode li se izbori za rektora i Senat prema sadašnjim planovima, trenutni članovi Senata tako bi u svom mandatu dva puta birali dekana, dok novi saziv tu priliku ne bi imao niti jedan put."

Odredbom čl. 22. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku (nastavno: Statut) propisano je kako su tijela Sveučilišta rektor, Senat i Sveučilišni savjet. Članovi Senata biraju rektora, a ne dekana tako da članovi Senata nisu nikad birali dekana niti će birati dekana. Ako je autorica mislila na to da sadašnji članovi Senata biraju rektora dva puta ista tvrdnja je također neistinita. Odredbom čl. 29. Statuta propisano je da postupak za izbor rektora pokreće Senat svojom odlukom, i to najkasnije pet mjeseci prije kraja rektorova mandata. Odredbom čl. 28. Statuta propisano je da mandat rektora traje 4 godine, a sadašnjem rektoru mandat istječe 30.09.2020. godine. Prema čl. 40. st. 2. Statuta Senat ima dvadeset jednog člana. Sastav Senata se mijenja tijekom mandata rektora neovisno o volji rektora, a sukladno volji zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku, pa tako npr. kad se izabere pročelnik sveučilišnog odjela isti po svojoj funkciji postaje član Senata ili npr. kad se izabere predsjednik i zamjenik predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta isti po svojoj funkciji postaju članovi Senata. Trenutačni sastav Senata je takav da u odnosu na sastav Senata koji je izabrao sadašnjeg rektora 2016. ima 7 istih članova, a ostali članovi sadašnjeg Senata nisu bili članovi Senata kad je izabran sadašnji rektor 2016. godine.

2. "Nije točna tvrdnja da bi se na Dubrovačkom Sveučilištu mogao dogoditi presedan ukoliko u srijedu članovi te visokoškolske ustanove prihvate odluku o pokretanju za izbor novog rektora i članova Senata."

Donošenje navedenih odluka nije presedan već uobičajena praksa sukladna zakonu i statutu.

3. "Nije točna tvrdnja da bi trenutni članovi Senata u svom mandatu dva puta birali dekana, dok novi saziv tu priliku ne bi imao niti jedan jedini put".

Sastav Senata se mijenja tijekom mandata rektora kako je objašnjeno pod 1.

4. "Nije točno da na Dubrovačkom Sveučilištu nema puno veze s izvrsnošću.

5. "Nije točno da Sveučilište u Dubrovniku nije ponudilo niti jedan novi i atraktivan smjer.

6. "Nije točno da je Sveučilište u Dubrovniku pojedine studije moralo gasiti."

Kako predmetni članak sadrži neistinite navode, to je objavljivanjem takvog članka postupljeno protivno svim pravilima novinarske struke i na štetu ugleda naše stranke, pa ovim putem zahtijevamo objavljivanje ovog ispravka netočne informacije u cijelosti na način propisan čl. 41. st. 1. Zakona o medijima.

U Zagrebu, dana 28. siječnja 2020. godine".

https://www.vecernji.hr/vijesti/nije-tocno-da-na-dubrovackom-sveucilistu-nema-puno-veze-s-izvrsnoscu-1379008

Dodajte komentar