SR EN

Ombudsmeni podržali Gavrankapetanovića i dostavili preporuke Univerzitetu i Medicinskom fakultetu

Objavljeno: 13. 09. 2018.

Ombudsmeni za ljudska prava BiH primili su 4. juna 2018. žalbu prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića koji ukazuje na povredu prava iz radnog odnosa od Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Gavrankapetanović navodi da je odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta od marta 2011. godine izabran u zvanje „redovni profesor“ za naučnu oblast hirurgija – predmet Ortopedija. On je na osnovu te odluke dobio i rješenje o izboru u zvanje redovnog profesora iz maja 2011.

Odluka stavljena van snage

Profesor Gavrankapetanović naglašava da mu na osnovu izbora u zvanje redovnog profesora pripada pravo na zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme bez uvjeta i ograničenja. No, iz podnesene žalbe je vidljivo da je Gavrankapetanović zaključio ugovor o radu u junu 2011. godine na određeno vrijeme. 

Rješenjem o prestanku radnog odnosa od januara 2018. njemu je istekao navedeni ugovor o radu, na osnovu isteka roka na koji je navedeni ugovor zaključen.

 

Iz obrazloženja je vidljivo da mu je na lični zahtjev, otkazom iz decembra 2017. godine, prestao ugovor o radu u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, što je bio osnov za donošenje rješenja o prestanku radnog odnosa na fakultetu.

Prema dokumentaciji dostavljenoj Instituciji ombudsmena on naglašava da je odluka o izboru u zvanje redovnog profesora na bilo koji način stavljena van snage. Gavrankapetanović smatra da činjenica da mu je prestao radni odnos na Kliničkom centru ne predstavlja zakonom predviđen razlog za umanjenje prava koje mu pripada kao redovnom profesoru na fakultetu.

Profesor Gavrankapetanović ukazuje na neravnopravan položaj u odnosu na drugo akademsko osoblje fakulteta, koje je angažirano i zaposleno u istom periodu, a koje nije bilo zaposleno na Kliničkom centru nego u JU Opća bolnica „Prof. dr. Abdulah Nakaš“.

Što kraći rok

Postupajući prema navodima profesora Gavrankapetanovića, Institucija ombudsmena je poslala preporuku dekanu Medicinskog fakulteta da, u skladu sa čl. 36. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, poduzmu mjere u cilju osiguravanja zakonitosti funkcioniranja procesa na nivou Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 

Preporuke su otišle i rektoru Univerziteta u Sarajevu da, u skladu s članom 120. stav 6. i 7. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, poduzme mjere u cilju osiguravanja zakonitosti funkcioniranja procesa na nivou Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Institucija ombudsmena je poslala preporuku predsjedniku Upravnog odbora da, u skladu s navodima ove preporuke, u što kraćem roku postupi po prigovoru Gavrankapetanovića u roku od 15 dana. 

https://avaz.ba/vijesti/bih/413979/ombudsmeni-podrzali-gavrankapetanovica-i-dostavili-preporuke-univerzitetu-i-medicinskom-fakultetu

Dodajte komentar