SR EN

BLOG

Opredelite se: mober, žrtva, “otrovne strelice” ili tiha većina: Deo 2

Objavljeno: 06. 02. 2019. Autor: Biljana

Mere za suzbijanje mobinga u akademskoj zajednici u Srbiji

Bez obzira na geografsku širinu i geografsku dužinu akademske zajednice, kao glavni moberi prema kandidatima za doktorska zvanja se navode supervizori teza (mentori) i šefovi odseka. Obično u mobingu pored glavnog mobera postoje još dva učesnika – oni koji se pridružuju moberu i oni koji su nemi posmatrači i ne reaguju. Zlostavljanje kandidata od strane supervizora često je posledica njihove težnje da dolaze do referenci iz istraživanja svojih studenata. Zanimljivost je da je neodgovaranje na mejlove kao metoda mobinga prisutno kako u razvijenoj Kanadi, tako i u Egiptu i u Srbiji.

Na univerzitetima u Srbiji postoji vertikalni mobing kada oni sa višim zvanjem onemogućavaju napredovanje kandidata sa nižim zvanjem, kao i horizontalni kada kandidati sa nižim zvanjem da bi dobili naklonost onih sa višim zvanjem vrše mobing nad kolegama sa istim zvanjem kao što je njihovo. Tako glavni mober na višoj poziciju gradi mrežu mobera istog ranga i na nižim pozicijama.

Mobing negativno utiče na zdravlje žrtve i ukoliko žrtva blagovremeno ne napusti posao krajnji ishod mobinga može biti “prirodna smrt” (kraći životni vek, iznenanadna smrt (srčani napad ili moždani udar)) ili suicid. Posledica umreženog mobinga na širu akademsku zajednicu je negativna selekcija kadrova kojom se generalno regrutuju oportunističko-konformistički kadrovi bez integriteta, počevši od najnižeg nivoa hijerarhijske lestvice naučnih zvanja. Takođe, negativnom selekcijom se regrutuju kadrovi koji stižu nezasluženo do visokih pozicija upotrebom seminarskih radova, ideja i rezultata studenata i doktoranata, a da ih ne potpisiju, i dopisivanjem na radove doktoranata onih koji nisu dali nikakav doprinos da bi jedni drugima vraćali usluge dopisivanja.

Krajnji ishod negativne selekcije kadrova je da se profesori ne oglašavaju povodom kupovina diploma i očiglednih plagijata; redovni zbog straha da ne bi sami bili prozvani za način ostvarivanja uslova za sticanje zvanja ili da ne bi bili opstruirani kod izbora i reizbora za visoke funkcije i neke druge benefite, a profesori sa nižim zvanjem da ne bi bili opstruirani u izboru za viša zvanja.

Da bi se suzbila negativna selekcija kadrova kao posledica mobinga poželjno je uraditi sledeće:

  • Propisati obavezu odgovaranja na mejlove studenata, doktoranata i kolega.
  • Jasno definisati da studenti i doktoranti na svim radovima koje sami napišu moraju biti potpisani kao prvi autori.
  • Zvanično zabraniti dopisivanje koautora na radove studenata i doktoranata kao i upotrebu seminarskih radova, ideja i rezultata studenata i doktoranata, a da se ne potpisuju.
  • Uvesti korekcione faktore prema broju autora na naučnim radovima za ocenu naučnog doprinosa
  • Uvesti obuku za mentore.
  • Profesorima koji kandidate za doktorska zvanja opstruiraju u napredovanju trajno zabraniti mentorski rad i angažovanje na doktorskim studijama.
  • Uvesti kazne za dekane, univerzitetskog ombudsmana, rektora i članove etičkih komisija i komisija za kvalitet nastave koji nisu reagovali da zaštite žrtvu kada im se ona obratila.
  • Kako se referati za izbore u viša zvanja razmatraju na Nastavno-naučnim većima institucije na kojoj je kandidat zapošljen, a zatim na Većima grupacija ili Senatu, u zavisnosti od visine naučnog zvanja, trebalo bi ukinuti razmatrenje referata na Nastavno-naučnim većima.
  • Zbog periodičnih promena uslova za sticanje naučnih zvanja, neophodno je izvršiti i perodičnu reviziju zvanja redovnih profesora. Ukoliko redovni profesori ne ispunjavaju nove uslove za najviše zvanje odrediti neki vremenski rok za sticanje uslova. Ako se u tom periodu ne ispuni nedostajući uslov, onda vratiti u niže zvanje.
  • Zbog pojave reketiranja za uključivanje na projekte omogućiti direktno konkurisanje na projekte, tako da kandidati ne zavise od mentora, vođe projekata i posrednika.

 

Izvodi za ovaj tekst preuzeti su sa: Malcukov, B. S. (2018). Umreženi mobing u visokoškolskim institucijama i njegove posledice na širu akademsku zajednicu u Srbiji. Sociološki Pregled, 52(3), https://drive.google.com/file/d/1lNeyRgjsfHvXJzfMgq5v_XxJooGF3Dkp/view.

Dr Biljana S. Maluckov

Zahvaljujem  svima  koji su me svojim nečinjenjem inspirisali da napišem ovaj rad. Rad je nastao iz potrebe da se  ohrabre sve žrtve mobinga da o tome javno govore i da vide da nisu same. Mobing na univerzitetima nije sporadičan, već  je masovana pojava,  što porvrđuju i najnoviji slučajevi  u Kragujevcu i Ćupriji.

Dodajte komentar